Arengukavad

EESTI LASKESUUSATAMISE FÖDERATSIOON STRATEEGILINE ARENGUKAVA AASTATEKS 2009-2014

SISSEJUHATUS

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon (ELSF) on asutatud 11.11.1992.a mittetulundusühinguna eesmärgiga edendada nii talvist kui ka suvist laskesuusatamist Eestis ning esindada Eestit Rahvusvahelises Laskesuusatamise Liidus (IBU).

Registreeritud harrastajate arv on üle 300 laskesuusataja, mis on viimastel aastatel kasvanud. Kokku harrastatakse laskesuusatamist 12 spordiühenduses ja -koolis. Osalejate arv üleriigilistel võistlustel on üle 110 sportlase.

Ala kandepinna laiendamiseks on tarvilik kasvatada harrastajate arvu, mida on võimalik lähiajal saavutada eelkõige vahendite juurdehankimise ja relvade soetamise teel. Seetõttu on ELSFi-poolne rahastamine 2009.–2014.a strateegilises arengukavas ette nähtud noorte- ja klubispordi tingimuste ja ürituste taseme parandamiseks ning tippspordi arendamiseks.

IBU liikmena on ELSFi jaoks tähtsal kohal tippspordi tulemused ja rahvusvaheliste võistluste toomine Eestisse.

VISIOON

Meie visioon on olla jätkusuutlik, edukas ja atraktiivne tippspordile orienteeritud taliala Eestis.

MISSIOON

Meie missioon on tagada laskesuusatamise edu, populaarsus ning jätkusuutlik ja järjepidev areng.

EESMÄRGID

Strateegiliseks eesmärgiks on edu saavutamine rahvusvahelisel tasandil ning rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis.

 • Muuta laskesuusatamine atraktiivseimaks talispordialaks Eestis.
 • Edendada laskesuusatamist parimal viisil, luues selleks vajalikke tingimusi ja võimalusi.
 • Osaleda aktiivselt IBU rahvusvahelistel üritustel ning esitada oma spetsialiste IBU juhtstruktuuridesse.

Eesmärkide saavutamine

 • Tasemel A-koondise ettevalmistus ja oskuste jagamine klubidega;
 • majanduslik stabiilsus ja areng; edu tiitlivõistlustel ja MK-sarjas;
 • Eesti MV tähtsustamine;
 • toetus liikmesklubidele;
 • koolitused ja seminarid treeneritele;
 • treening- ja võistluskeskuste areng;
 • Audentese SPKO riiklik tellimus;
 • EOK–Viessmann CUPi ja teiste noortele suunatud projektide jätkusuutlikkuse arendamine;
 • IBU kalendrivõistluste korraldamine Eestis; ELSF büroo tugevdamine.

Teised strateegilised tegevused/ülesanded

 • Koostöö IBUga;
 • koostöö EOK ja ministeeriumitega;
 • koostöö omavalitsuste ja erasektoriga;
 • mainekujundus, suhtlemine meediaga;
 • laskesuusatamise populaarsuse tõstmine.

ELSFi põhiväärtused

 • Raamatu „Laskesuusatamise ajalugu” koostamine;
 • traditsioonide edasiviimine;
 • eetikast ja ausast mängust lähtuv tegevus;
 • professionaalne suhtumine enda ja teiste töösse;
 • otsustusvõime ja vastutuse võtmine;
 • noortes positiivse hoiaku kujundamine;
 • dopingu vastu võitlemine;
 • jätkusuutlik ja edule orienteeritud töö.

ELSFi roll

 • Omab kindla struktuuriga juhatust, kes esindab liikmeid nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka erasektori tasandil ala arengule suunatud tingimuste loomisel.
 • Võtab aktiivselt osa rahvusvahelisest spordielust.
 • Omab koolitatud treenerite kaadrit, võimaldades klubide treeneritele pidevat väljaõpet.
 • Omab treenerite nõukogu, kes arendab nüüdisaja vajadustele rajatud treeningumetoodikat ja viib seda ellu.
 • Omab eelarvet tippspordi, noortespordi korraldamiseks ja võistluste läbiviimiseks.
 • Omab tugevat liikmeskonda, kellel on võimekas treenerite kaader, lai kandepind ning tänapäevased treeningubaasid ja -tingimused.
 • Omab võistluskalendrit ning taotleb rahvusvaheliste võistluste toomist Eestisse.
 • Omab täiskasvanute, järelkasvu- ja noortekoondist.
 • Omab vahendeid premeerida parimaid ning korraldada aasta parimate autasustamist, finantseerida koolitusi, treenerite koosolekuid ja teisi üritusi.
 • Kuulub IBU ja EOK liikmeskonda ning austab olümpiahartat ja olümpialiikumise dopinguvastast koodeksit.

 

ELSFi tegevusvaldkonnad

Klubi- ja noortesport

Klubid on aktiivsed ja nende tegevus on suunatud pidevale arengule. Klubide harrastajate arv kasvab. Liikmesklubide arv alaliidus kasvab. Klubide ettepanekuid arvestatakse alaliidu arengukavade koostamisel. Alaliit leiab vahendeid andekamate sportlaste toetamiseks ja ürituste korraldamiseks, et arendada noortesporti.

Tippsport ja treeningtegevus

ELSF omab tippspordi püramiidi. Koondistel on kindlad eesmärgid ja tegevuskavad. Treeningtegevus toimub õigetel metoodilistel alustel. Treeninguplaanid koostatakse edu saavutamiseks rahvusvahelisel areenil. Parimad sportlased esindavad Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Koolitused ja täiendusõpe

ELSF omab kindlat koolituskalendrit. Koolitused viiakse läbi, kaasates parimaid eriala spetsialiste. Peamised valdkonnad on: tänapäevane treeningumetoodika, ürituste korraldamine, treenerikutse täienduskoolitus, spetsiifilised tehnilised ja erialakoolitused.

Võistluskalender

ELSFil on hästi toimiv ja tasakaalus võistluskalender, mis on kombineeritud alaliidu ja klubide võistlustest ning arvestab IBU rahvusvahelise võistluskalendriga. Võistluste läbiviimine ja formaat on kooskõlas IBU rahvusvaheliste võistluste reeglitega. Võistluste juhend ja programm on koostatud professionaalselt ning seda reklaamitakse meedias.

ELSFi võistluskalendril on kolm põhisuunda:

 1. Eesti MV ja noortesari;
 2. IBU rahvusvahelised kalendrivõistlused;
 3. rahvusvahelised noortevõistlused.

Rahvusvahelised võistlused Eestis (projekt)

 • 2010 Open European Championships U26 & Junior Otepää (Otepää)
 • 2011 IBU Cup (Haanja)
 • 2012 IBU Summer Biathlon (Otepää)
 • 2014 IBU BWC (Haanja)

Majandus ja turundus

ELSF omab vahendeid oma eesmärkide elluviimiseks. Vahendeid kasutatakse otstarbekalt ja heaperemehelikult. Laskesuusatamine on edukas telespordiala Eestis. Infosüsteem toodab piisavalt teavet R spordiala sündmuste kohta. ELSFi koduleht on peamiseks infokandjaks.

Keskused ja materiaal-tehnilise baasi väljaarendamine

ELSF toetab partnerina SA Tehvandi Spordikeskuse välja- arendamist IBU A-litsentsi tasemele. Litsents soovitakse saada 2010. aastaks ning see muudaks võimalikuks tulevikus Otepääl talvise MK-etapi korraldamise. 2009. aasta jooksul aidata koostada laiendusprojekt Haanja Spordi- ja Puhkekeskuse lasketiirule taotlemaks IBU B-litsentsi.

Inspekteerida Narva lasketiiru olukorda ja leida võimalusi projekti kiirendamiseks.

Büroo

Optimaalne personal tagamaks ELSFi eesmärkide, tegevuskava ning projektide ettevalmistamist ja elluviimist. Lisaks bürootöötajatele on palgatud spetsialistid esinduskoondise ja juunioride koondise tegevuseks. Lootuste Teami toetamine eesmärkide saavutamiseks on osa igapäevasest tööst. Vajadust mööda kaasatakse lepingulisi projektipõhiseid töötajaid noortesarjale ja teistele projektidele.

ELSFi tippspordi püramiid:

 • A-TEAM
 • U26 JUUNIORID
 • LOOTUSTE TEAM 16–18-AASTASED POISID- TÜDRUKUD
 • KLUBIDE NOORTETÖÖ

Rahvusvaheline edu

Välja töötada treeningusuundade süsteem vanuseklassides MN16– täiskasvanud. Vanuseklasside eesmärgistatud tegevus. Peaeesmärk edukas esinemine 2010. a Vancouveri taliolümpiamängudel, juunioride ja noorte MMil ning ENOPil. Koondise ettevalmistuse ja eelarve tagamine. Koondise motivatsiooni ja professionaalsuse tõstmine. 2010. a kevadel kinnitada 2014. a olümpiatsükli A- koondise kandidaadid eesmärgiga kindlustada parimatele tippsportlastele ettevalmistus 2014. a Sotši olümpiamängudeks.

Treeninguvahendid ja -tingimused

Pakkuda parimaid treeninguvahendeid ja varustust. Kasutada treeningutöös parimaid võimalikke treeningukeskusi.

Treenerid ja abipersonal

Koondised kindlustatakse vastava treenerite, hooldemeeste, lihashooldus- ja meditsiinipersonaliga.

Sportlase areng ja tingimused

Sportlastelt oodatakse pühendunud suhtumist ja edule orienteeritust. Kehtib motiveeriv stipendiumite määramise statuut. Aidatakse leida võimalusi omandada eriala.

STRATEEGILISE ARENGUKAVA ÜLESANDED JA TÄHTAJAD

Arenguplaan 2009–2014, treeningumetoodika ja ELSFi projektid

2009–2010

 • 2010. a olümpiakandidaatide kutsumine koondvõistkonda
 • Edukas esinemine 2010. a V ancouveri taliolümpiamängudel
 • Koondvõistkondade püramiid: A-koondis, U26 ja juuniorid, Lootuste Team
 • Treenerite kutsekvalifikatsiooni eksamid, esimeste kutsetunnistuste uuendused
 • Noortesarja täiustamine ja rahvusvahelise suuna hoidmine
 • Koolitusvajaduste väljaselgitamine ja juhtimine Eesti-Läti piiriülese programmi projekti käivitamine
 • EOCH 2010 korraldustoimkonna moodustamine ja juhtimine
 • Klubide ning treeningu- ja võistluskeskuste olukorra väljaselgitamine EOCH 2010 Otepää korraldus

2010–2011

 • Eesti võistluskalendri toimimine
 • Areng U-26, juunioride ja Lootuste Teami koondistes
 • Skandinaavia noorte võistlussüsteemi lülitumine
 • Koolitussüsteemi toimimine
 • Treenerite kaadri laiendamine
 • Klubide ning treeningu- ja võistluskeskuste arendamise programmid

2011–2012

 • IBU Cupi korraldus Haanjas
 • Edu saavutamine noorte ja juunioride MMil
 • Veteranide MMi läbiviimine
 • Professionaalsed koondised
 • Rahvusvaheliste noortevõistluste korraldamine
 • Edu saavutamine rahvusvahelisel areenil

2012–2013

 • Esinduskoondise tipptase rahvusvahelisel areenil
 • Järelkasvu edukad projektid ja edulootus rahvusvahelisel areenil
 • Rahvusvahelise võistluse korraldamine Eestis

KOONDVÕISTKONDADE ARENGUSTATUUT JA EESMÄRGID

Sportlaste taseme arenguskaala
Võistluste nimetus A B C D
OM, MM, MK 1-10 11-15 16-30 31-60
Euroopa MV 1-6 7-12 13-20 21-50
Juunioride MM, IBU Cup 1-10 11-20 21-30 30-50
Noorte MM 1-8 9-16 17-25 25-40
Liikmelisus
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Mehed 5 5 6 6 6
Naised 4 5 5 5 5
U26 6 6 6 6 6
U26 4 5 6 6 6
Noormehed 8 8 8 8 8
Neiud 6 6 6 6 6
Eesti MV osalejad 110 120 120 130 130
Täiskasvanud
Võistluse nimetus/koht 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade
Olümpiamängud M 10  10 -    - -    - -    - 3  8
N 8  10 -    - -    - -    - 3  8
MM laskesuusatamises M -  10* 10  12 10  10 10  10 6*
N -  10* 10  12 10  8 10  8 6*
Rahvaste karikavõistlused M 16  - 16  - 15  - 15  - 13
N 15  - 14  - 13  - 13  - 10
EM U26 laskesuusatamises M 15  10 15  10 10  10 10  8 8  6
N 6  8 8  10 20  10 10  8 8  6
MM suvelaskesuusatamises M 3  - 3  - 3  - 3  - 3  -
N 5   - 5   - 3  - 3  - 3  -
*segateade
Juuniorid
Võistluse nimetus/koht 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade
MM laskesuusatamises M 20  12 20  12 15  10 10  8 6  6
N 20  12 20  10 12  8 3  6 6  6
EM laskesusatamises M 15  10 15  10 12  10 8  6 3  4
N 15  10 20  10 10  8 3  3 3  4
MM suvebiathlonis M 6  - 6  - 6  - 3  - 3  -
N 10  - 8   - 6  - 3  - 3  -
Noored
Võistluse nimetus/koht 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade Ind Teade
MM laskesuusatamises M 10  10 10  10 15  10 15  10 8   6
N 10  10 10  8 6  8 15  10 8   6
Noorte olümpiapäevad M -  - 10  8 -  - 15  8 -  -
N -  - 10  8 -  - 15  8 -  -